Fix EU

Konzorciumi partnerek

KONZORCIUMI PARTNEREK

A projektet Csongrád Város Önkormányzata konzorciumban valósítja meg, a konzorciumi tagok száma 10, a konzorciumvezetője Csongrád Város Önkormányzata.

A konzorciumi partnereket 5 települési önkormányzat és 5 intézmény alkotja, akik közösen vállalták a projekt végrehajtását a célterületen élők életminőségének fejlesztése érdekében.

Az 5 települési önkormányzat:

  • Csongrád Város Önkormányzata, Polgármester: Bedő Tamás
  • Felgyő Községi Önkormányzat, Polgármester: Horváth Lajos
  • Csanytelek Község Önkormányzata Polgármester: Forgó Henrik
  • Tömörkény Községi Önkormányzat Polgármester: Bánfi Sándor
  • Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármester: Gyói Gábor

Az önkormányzatok működését és tevékenységeit alapvetően, a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg

A projektben résztvevő településeken elkészítésre kerültek a Helyi Esélyegyenlőségi programok, településfejlesztési stratégiák, melyek megfogalmazzák a települések céljait, a felzárkózáshoz vezető elképzeléseket. A településvezetők célja olyan beavatkozások elérése, melyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek a lakosság számára. Fontosnak tartják a beavatkozásokhoz szükséges kommunikációk meghatározását, valamint olyan együttműködési rendszer kidolgozását, felállítását, mely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja a megvalósítást, a nyomon követést, az ellenőrzés-értékelést, a kiigazítást támogató strukturális rendszert. A konzorciumi összefogás révén a kistelepüléseken élők számára is lehetővé válik az a társadalmi felzárkózás, melyet önállóan a meglévő kapacitásaik mellett nem tudnának elérni. Az aktív együttműködés, az egymás iránti nyitottság alapvető tényezője a projekt sikerességének, hiszen a szereplők szándéka csak így ismerhető meg már az előkészítési szakaszban és projekt megvalósítás szakaszában egyaránt. A településvezetők, a konzorciumba résztvevő civil szervezetek és intézmények vezetői a szakpolitikai mutatók mentén, a térségi és helyi igények feltárását követően fontosnak tartják a helyi igényeken alapuló humán közszolgáltatáshoz való hozzáférés növelését, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A konzorciumi tagok számára fontos a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása, ezáltal fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A társadalmi hátrányok csökkentése érdekében a konzorciumi partnerek segíteni kívánják településeken élő gyermekek és tanulók közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. Továbbá a köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységekkel javítani kívánja az oktatási rendszer esélyteremtő jellegét. A településvezetők számára fontos, hogy növeljék a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségét és az óvodapedagógusok képzettségi szintjét, hozzásegítsék ezzel az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátítását. A konzorciumba partnerek nagy súlyt fektetnek az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésére, mely a kisgyermekek számára biztosítani tudja a személyiségük kibontakoztatásához a segítséget, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Az 5 intézmény pedig, aki csatlakozott a projekt végrehajtásához az alábbi:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök neve: Mihály Sándor József Csongrád városban a cigány kisebbséget 4 tagú, közvetlenül megválasztott kisebbségi önkormányzat képviseli. Az önkormányzat a helyi romák mindennapi életének megkönnyítésén fáradozik. Ellátja képviseletüket és megoldást keres a helyi cigányságot érintő problémákra, segíti a fiatal romák polgáriasodását. Feladatának tekinti a csongrádi cigány etnikai hagyományok ápolását, identitásuk megőrzésének elősegítését, a hátrányos helyzetű cigány etnikai lakosság oktatásának, szociális felzárkóztatásának elősegítését, integrálódását. Közreműködik a cigány kisebbség életkörülményeinek javításában, foglalkoztatásuk elősegítésében valamint a cigány etnikum érdekeinek képviseletében. Az önkormányzat főbb feladatai:

kisebbségi érdekvédelem,

kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere más települési kisebbségi önkormányzattokkal,

kapcsolattartás a helyi önkormányzattal

kulturális élet fejlesztése, rendezvények szervezése, támogatása

felzárkóztatás elősegítése

tehetségek fejlesztése

Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete Elnök neve: Erősné Szabó Mária Egyesület tevékenységei: A BÖLCSŐ Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete 1991. március 15-én alakult 15 családdal. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének /NOE/ tagegyesülete és alapító tagja a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének. /KCSSZ/ Napjainkban több mint 100 család tagja a közhasznú szervezetnek. Csongrádon a legnagyobb taglétszámú egyesület. A szervezetet 7 fős elnökség irányítja két Közgyűlés között. Munkájukat a feladatokhoz, programokhoz rendelt munkacsoportok segítik. Az elnökség a tagsággal a rendszeresen, havi alkalmakként megtartott fogadóórán és internetes zárt csoportban tartja a kapcsolatot.2001-ben az Egyesület értékteremtő, áldozatos munkájáért NOE díjat kapott. 2016-ban az egyesületet a Csongrád Megyei Közgyűlés Csongrád Megye Civil Szervezete Díjban részesítette.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény Intézményvezető neve: Tóth Irén Az egészségügyi intézmény integrált intézmény, mely nem csak Csongrád egészségügyi alapellátását biztosítja. Hatáskörébe és feladataiba tartozik Csongrád Város:

– Járóbeteg szakellátás: A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Csongrád város és térsége (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) lakosságának járóbeteg-szakellátását és gondozását látja el. A járóbeteg szakellátási szolgáltatás nyújtása során 16 szakmában, elsősorban az alapszakmákban biztosítja a szakorvosi ellátást.

– Központi orvosi ügyelet: Csongrád város és térsége (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) lakosságának orvosi ügyelet feladatellátását biztosítja. Az ügyelet célja, alapvető feladata: a sürgős szükség miatt jelentkező betegek ellátása, hívás esetén haladéktalanul megjelenni, és az adott lehetőségnek megfelelően a tőle elvárható módon első orvosi ellátásban részesíteni, valamint a beteg állapotától függően szükséges intézkedésekről gondoskodni

– Védőnői szolgálat: A védőnői szolgálat száz éve működő, mindenki számára elérhető, népegészségügyi feladatokat szem előtt tartó ellátás. Avédőnők egészségmegőrző feladataikat a gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, nőgyógyászokkal együttműködve végzik. A védőnők behatárolt körzetekben dolgoznak, tehát nem választhatók. A védőnői körzetek száma 6, és egy iskolai védőnő látja el a feladatot az intézmény ellátási területén.

– Egészségfejlesztési Iroda: Az EFI térségi szinten működő, a helyi közösségben tevékenykedő, elsősorban egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokat ellátó szervezet. Az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan működik, koordinálja a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocs az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás és a lakosság között.

– Idősgondozás: Az Intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet az 1993. évi III. törvényben, az I/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint.

– Gyermekjóléti alapellátás: a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátásáról gondoskodik. Az ellátás két telephelyen működik Csongrádon.

Kiemelt feladata a gyermekek egyéni szükségleteire irányuló gondozás-nevelés, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése mellett, a szülők számára lehetőséget biztosítani a bölcsőde életébe való bekapcsolódásra.

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Intézményvezető neve: Kállainé Fodor Mariann A Család – és Gyermekjóléti Központ a Gyvt. értelmében szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatot lát el. Csongrád a Gyvt. 40/A.§-ban meghatározott feladatokat a Család – és Gyermekjóléti központ szervezeti egysége útján látja el. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt az intézmény, amelynek keretében biztosítja:

A gyermekekkel és családtagjaikkal, a szociális munka eszközeivel (családgondozással) való a szakmai munka ellátását.

A szolgálatok szakmailag önálló, egymással mellérendeltségi viszonyban lévő szervezeti egységekben látják el a feladatokat.

A település közigazgatási területén élő lakosság körében az egyének és családok szociális és gyermekvédelmi érdekeinek, szükségleteinek feltérképezése, és azok javítása érdekében az intézmény elősegíti a gyermek családban nevelkedését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programokat nyújtását, melyek keretében biztosítja a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Csongrádi Óvodák Igazgatóság Intézményvezető neve: Tóthné Fodor Zsuzsanna A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága hat tagóvodát foglal magába és egy szervezeti egységet alkotva önálló szakmai vezetéssel működő két bölcsődét. Az intézményeiben a gyermekek nevelésének színvonalas, korszerű, minőségi megvalósítására törekszenek. A szülők, a gyerekek és valamennyi dolgozó összehangolt együttműködésével közös cél, hogy szeretetteljes környezetben, a világ dolgaira nyitott, vidám, alkotó, környezettudatos, az egészséges életmódot igénylő gyermekek kerüljenek nevelésre. A szülőket nevelőtársaknak tekinti az intézmény és vallja, hogy a nevelésben a család szerepe az elsődleges, melyre épít az intézmény, és azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. A pedagógiai nevelő munka elsődleges célja, hogy az óvodákba és bölcsődékbe járó gyermekek nyugodt, derűs légkörben, az életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek, s minden lehetőséget biztosítson az intézmény ehhez. A csoportok igényesen kialakítottak, korszerű játékokkal és képességfejlesztő eszközökkel felszereltek.

Gyors üzenet

    Kérem adja meg a keresett kifejezést

    Shopping Cart